Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πιερίας για τα σχ.έτη 2017-2018 & 2018-2019 (23/6/2017)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40 Κατερίνη Τ.Κ. 60132 Τηλ. Επικ. : 2351351246-245 Fax:2351351241 e-mail: t.piperidou@pieria.pkm.gov.gr
ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Ανοικτός διεθνής ηλεκ/νικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV: 60130000-8 «Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.374.655,59€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης έως 50% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δημόσια σύμβαση υπηρεσιών
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της έως 31-8-2019 με δυνατότητα παράτασης για διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: οι ΚΑΠ των δευτεροβάθμιων ΟΤΑ μέσω των οποίων επιχορηγείται η Π.Κ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας Ε.Φ. 191   ΚΑΕ 0821
Τμήματα 1 έως 79: Εβδομήντα εννέα (79) δρομολόγια (κάθε δρομολόγιο αποτελεί διακριτό τμήμα) με ΤΑΞΙ ή Δ.Χ. επιβατικά για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 2%, επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης, των τμημάτων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, για τα οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει προσφορά.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, τουλάχιστον για ένα τμήμα.  Μπορούν επίσης να υποβάλλουν προσφορά για περισσότερα του ενός ή για το σύνολο  των τμημάτων από 1έως και 79 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.:   20/06/2017
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Η σχετική διακήρυξη με όλα τα παραρτήματα χορηγείται από την  Π. Ε. Πιερίας, Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων - Τμήμα Προμηθειών, 28ης Οκτωβρίου 40, 5ος όροφος, είτε με courier με χρέωση του παραλήπτη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση http://pieria.pkm.gov.gr., είτε  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Π.Ε. Πιερίας, Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων,  28ης Οκτωβρίου 40, 5ος όροφος, ΤΚ 60132 Κατερίνη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/06/2017 ημέρα Παρασκευή ώρα 15.00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/07/2017 ημέρα Παρασκευή ώρα 23.59
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 27/07/2017 ημέρα Πέμπτη ώρα 09.00
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Αρμόδιος φορέας για τις διαδικασίες προσφυγής και παροχής πληροφοριών η Περιφέρεια Κ.Μ. – Π.Ε.Πιερίας Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων, 28ης Οκτωβρίου 40, Κατερίνη Τ.Κ. 60132 Τηλ.: 2351351246, Fax:2351351221 e-mail: t.piperidou@pieria.pkm.gov.gr . Αποφασίζον όργανο η Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.: 997/2017 (ΑΔΑ: ΩΨΝΘ7ΛΛ-ΩΚ7)
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ:
1. η αρ 200111(2046)/12-5-16 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Πιερίας, με α/α καταχώρησης 279 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 6ΣΦΩ7ΛΛ-ΧΥ4 & ΑΔΑΜ: 16REQ004392617).
2. αρ οικ.21323(52)/20-01-17 (ΑΔΑ:6ΔΦΛ7ΛΛ-ΛΛ4) με α/α καταχώρησης 303 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας και αρ. οικ.159856(1243)/25-04-2017 (ΑΔΑ: Ω4ΜΜ7ΛΛ-ΟΨΦ) με α/α καταχώρησης 1343 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας, αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδ/νσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Πιερίας
A/A Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) : 42810

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πιερίας για τα σχ.έτη 2017-2018 & 2018-2019 752 KB 
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 91 KB 

Επιστροφή 


 


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας

Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέτρα Αυτοπροστασίας και Πρόληψης από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πιερίας   
Πίνακας Ιατρών προς Ειδίκευση στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και στον Ψυχιατρικό Τομέα αυτού
Πίνακας Κενών Θέσεων Φαρμακείων Π.Ε. Πιερίας
Μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Πιερίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 60132 , Κατερίνη, τηλ.  23513 51260
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x