Αναζήτηση

Δελτία Τύπου


Στόχευση στις αδύναμες ομάδες της αγοράς εργασίας, ολοκληρωμένη εργασιακή αναδιάρθρωση και θετικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες, είναι η προτεραιότητα των ενεργειών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (1/10/2019)

 
Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας: «Ζητούμε να παραταθεί η διάρκεια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους δημόσιους φορείς, μέχρι να προχωρήσει η νομοθεσία για την ουσιαστική αναμόρφωση του, με βιώσιμο σχεδιασμό για την επανένταξη των ανέργων που ανήκουν στις πιο αδύναμες ομάδες, με συνοδευτικές υπηρεσίες ενίσχυσης των δεξιοτήτων τους, ώστε να κατευθυνθούν με αξιώσεις σε σταθερές θέσεις εργασίας της κάθε τοπικής οικονομίας»
 
Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου, σε σχετική επιστολή της από τον Απρίλιο τρέχοντος έτους, επισήμανε την αναγκαιότητα για τη συνέχιση με απόφαση παράτασης του οκτάμηνου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στις Περιφέρειες αλλά και σε άλλες δομές του Δημόσιου τομέα.
 
Ενόψει της λήξης της τετράμηνης παράτασης που δόθηκε, με νέα επιστολή της, η Αντιπεριφερειάρχης επανέρχεται στο θέμα όπου αιτείται τη ΝΕΑ παράταση της διάρκειας υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους δημόσιους φορείς, μέχρι να προχωρήσει η νομοθεσία για την ουσιαστική και βιώσιμη αναμόρφωση και επαναπροκήρυξή του. Τονίζει ότι τα άτομα που έχουν απασχοληθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, έχουν προσαρμοστεί στις συνθήκες εργασίες του Δημόσιου Τομέα και έχουν ενσωματωθεί επαρκώς, χωρίς όμως να καλύπτουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα σε ανθρώπινο δυναμικό. Ωστόσο έχουν καταγραφεί μετρήσιμα αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, με την γρηγορότερη εξυπηρέτηση μεγαλύτερου πλήθους πολιτών αλλά και των παρεχομένων υπηρεσιών.
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, προς τους αρμόδιους φορείς.
 
 

Eλληνική Δημοκρατία
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
28ης Οκτωβρίου 40 – 601 00 Κατερίνη
τηλ: 2351 351 260-261-262
fax. 2351 0 20036
e-mail: s.mavridou@pieria.pkm.gov.gr
 Κατερίνη, 30 . 09 . 2019
Αριθμ. Πρωτ. οικ.608852(2497)
 
Προς
1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  &  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΙΠΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
3.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Κοιν
1. Γραφείο  Περιφερειάρχη

2. Γραφεία Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών
3. Γραφείο  Εκτελεστικού Γραμματέα
4. Βουλευτές Ν. Πιερίας

 
                                                                  
                                                                      
ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΚΠ ΓΙΑ 30.333 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
 
κ. Υπουργό Εργασίας  & Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Υπουργό Οικονομίας  & Ανάπτυξης
κ. Διοικητή Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
 
Σε συνέχεια της εκτέλεσης της υπ' αριθ. 8/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ και στο πλαίσιο της δράσης, λαμβάνοντας υπόψη το ΦΕΚ 2466/Β/21.06.2019 (απόφαση 9.3761) [Τροποποίηση της 8.7847/25.07.2018 απόφασης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (Β’ 3013)]» αλλά και το ΦΕΚ 89/Α/10.07.2019 (Νόμος υπ’ αριθμ. 4618) [«Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις»]:
 
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014 – 2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο, η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απασχολεί για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών ήτοι από τον Νοέμβριο του 2018 και έως και τον Ιούνιο του 2019, καθώς και τη διάρκεια της παράτασης αυτής κατά τέσσερις (4) μήνες, εξήντα δύο (62) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων ,τα οποία τοποθετήθηκαν σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με την ειδικότητά τους και τα τυπικά προσόντα που κατέχουν, συνεπικουρώντας έτσι στο έργο της υπηρεσίας και συμβάλλοντας σημαντικά στην ακόμη πιο εύρυθμη λειτουργία της

Επισημαίνεται ότι, όλοι οι συμμετέχοντες είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., ηλικίας 18 και άνω ετών και πολλοί εξ’ αυτών λίγο πριν την συνταξιοδότηση.
Ως εκ τούτου
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ

Όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες (Κ.Υ.Α), ώστε με νομοθετική ρύθμιση να επεκταθεί - παραταθεί, η χρονική διάρκεια της απασχόλησής τους μέχρι το τέλος τρέχοντος έτους (2019) αυτόματα μετά το πέρας της παρούσας σύμβασης απασχόλησής μας.

Διότι:

1. Ενώ στην υπ' αριθ. 8/2018 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ σε εκτέλεση της οποίας τοποθετήθηκαν αναφέρεται πως δεν καλύπτουν διαρκείς και πάγιες ανάγκες, καθώς συγχρόνως, υφίστανται στον Οργανισμό κενές θέσεις καλυπτόμενες μόνο μέσω ΑΣΕΠ και όχι από προγράμματα του ΟΑΕΔ, εντούτοις οι ανάγκες όμως είναι πραγματικές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες ανταποκρίνονται σε στοχευμένες απαιτήσεις της κάθε Διεύθυνσης των Εποπτευόντων Φορέων, η ύπαρξή τους δε, στην κάλυψη των εν λόγω αναγκών, κρίνεται αντικειμενικά όλως απαραίτητη.
 
2. Παράλληλα, είναι γνωστό ότι, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς ο μεγάλος αριθμός συνταξιοδοτήσεων σε συνδυασμό με την απουσία προκηρύξεων για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του προσωπικού κατά το ήμισυ.
 
3. Πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψιν ότι, πολλοί εκ των συμμετεχόντων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, από την μια πλευρά προσπαθούν λόγω του νεαρού της ηλικίας τους  να αποκτήσουν μια ικανή προϋπηρεσία, η οποία πάντα ζητείται στην "πενιχρή" αγορά εργασίας, από την άλλη δε, πολλοί εξ’ αυτών βρίσκονται σε ηλικία λίγο πριν την σύνταξη όπου χρειάζεται κάποιος αριθμός ενσήμων στην τελευταία "εργασιακή τους πενταετία", συνεπώς, η 8/μηνιαία διάρκεια των προγραμμάτων είναι άκρως ελλιπής και δεν προσφέρει παρά ελάχιστα, τόσο στις ανάγκες τις δικές μας  όσο και των Φορέων για ποιοτικότερη παρεχόμενη εργασία.

Έχοντας τη βεβαιότητα ότι θα εξετάσετε προσεκτικά το αίτημά μας, ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
 
     
Με Εκτίμηση
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Περιφερειακής Ενότητας ΠΙΕΡΙΑΣ
 
 
ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
 


 

 
 


Σχετικές Φωτογραφίες
Επιστροφή 


 


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας

Ενδιαφέρουν τον πολίτη

«ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ / ΑΣΠΙΔΑ ΜΑΣ Η
ΓΝΩΣΗ» : ΝΟΣΟΣ COVIC – 19 (Κορωνοϊός)
Μέτρα Αυτοπροστασίας και Πρόληψης από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πιερίας   
Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές  
Πίνακας Ιατρών προς Ειδίκευση στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και στον Ψυχιατρικό Τομέα αυτού
Πίνακας Κενών Θέσεων Φαρμακείων Π.Ε. Πιερίας
Μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Πιερίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 60132 , Κατερίνη, τηλ.  23513 51260
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS