Αναζήτηση

Δελτία Τύπου


Ένταξη των Πράξεων «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΥΦΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΤΡΟΥΣ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ» και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΥΦΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» (27/9/2017)

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» εντάχθηκαν οι πράξεις «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΥΦΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΤΡΟΥΣ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ» και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΥΦΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ».
 
Η Πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΥΦΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΤΡΟΥΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» αφορά την επιστημονική παρακολούθηση διάρκειας τριών (3) χρόνων του τεχνητού υφάλου στη θαλάσσια περιοχή Κίτρους Ν. Πιερίας μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του και περιλαμβάνει παρακολούθηση φυσικών περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζουν τη λειτουργία του Τ.Υ., παρακολούθηση θαλάσσιων ρευμάτων, φερτών και αδρανών υλικών, γεωλογικής κατάστασης εδάφους, μέτρηση θερμοκρασίας, αλατότητας, χλωροφύλλης, παρακολούθηση εποίκισης του Τ.Υ. ,παρακολούθηση εποικισμού εδραίας πανίδας, παρακολούθηση και ανάλυση του εποικισμού της ιχθυοπανίδας στον πυρήνα του Τ.Υ.  στην περιοχή εγκατάστασης του Τ.Υ, εκτίμηση του βαθμού διαταραχής της βιοκοινωνίας, παρακολούθηση της αλιευτικής κατάστασης των ιχθυοαποθεμάτων, μελέτη του ιχθυοπλαγκτού στην περιοχή εγκ/σης του Τ.Υ., παρακολούθηση της παράκτιας αλιευτικής προσπάθειας στην περιοχή του Τ.Υ., οργάνωση διαχειριστικού σχεδίου εκμετάλλευσης του Τ.Υ. ,εκτίμηση βιομάζας και αφθονίας των κυριοτέρων εμπορικών ιχθυοαποθεμάτων, αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων στην αλιεία της περιοχής του Τ.Υ. και  διαχειριστικό σχέδιο αλιευτικής εκμετάλλευσης. Το συνολικό κόστος της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 351.912,00€.
 
Η πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΥΦΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» το συνολικό κόστος της οποίας ανέρχεται στις 779.869,29€ αφορά την κατασκευή και τοποθέτηση στατικών εγκαταστάσεων για την προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας, καθώς και την τριετή επιστημονική παρακολούθηση της λειτουργίας του τεχνητού υφάλου στην θαλάσσια περιοχή του Λιτοχώρου Ν. Πιερίας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του.
 
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει υποέργο 1: κατασκευή τεχνητού ύφαλου στην περιοχή Λιτοχώρου Ν.Πιερίας που αφορά κατασκευή και τοποθέτηση στατικών εγκαταστάσεων  για την προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας και περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: λιθορριπές έδρασης λιμενικών έργων ατομικού βάρους λίθων 0,5 – 50 χγρ , τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα (βάρους μικρότερου των 35 τν) , κυψελωτοί τεχνητοί ογκόλιθοι εκ σκυροδέματος C 20/25 , σιδηρούς οπλισμός λιμενικών έργων, πλωτοί σημαντήρες , γαλβανισμένες αλυσίδες  και σημαδούρες.
 
Το υποέργο 2: επιστημονική παρακολούθηση διάρκειας τριών (3) χρόνων της λειτουργίας του τεχνητού ύφαλου Λιτοχώρου Ν.Πιερίας περιλαμβάνει παρακολούθηση φυσικών περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζουν την λειτουργία του Τ.Υ. , παρακολούθηση θαλάσσιων ρευμάτων, φερτών και αδρανών υλικών, γεωλογικής κατάστασης εδάφους, μέτρηση θερμοκρασίας, αλατότητας, χλωροφύλλης, παρακολούθηση εποίκισης του Τ.Υ. , παρακολούθηση εποικισμού εδραίας πανίδας, παρακολούθηση και ανάλυση του εποικισμού της ιχθυοπανίδας στον πυρήνα του Τ.Υ. στην περιοχή εγκατάστασης του Τ.Υ, εκτίμηση του βαθμού διαταραχής της βιοκοινωνίας, παρακολούθηση της αλιευτικής κατάστασης των ιχθυοαποθεμάτων, μελέτη του ιχθυοπλαγκτού στην περιοχή εγκ/σης του Τ.Υ., παρακολούθηση της παράκτιας αλιευτικής προσπάθειας στην περιοχή του Τ.Υ. , οργάνωση διαχειριστικού σχεδίου εκμετάλλευσης του Τ.Υ. ,εκτίμηση βιομάζας και αφθονίας των κυριοτέρων εμπορικών ιχθυοαποθεμάτων, αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων στην αλιεία της περιοχής του ΤΥ και διαχειριστικό σχέδιο αλιευτικής εκμετάλλευσης.
 
Για  σημαντικά έργα που θα συμβάλλουν στην προστασία του παράκτιου  θαλάσσιου περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας αλλά και στη διατήρηση των αλιευτικών πόρων της Πιερίας έκανε λόγο η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου. «Μέσω των  έργων επιτυγχάνεται προστασία των θαλάσσιων ειδών της περιοχής , αύξηση της βιοποικιλότητας, αύξηση της ιχθυοπαραγωγής, δημιουργία συνθηκών για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, που αναμφισβήτητα θα αποφέρουν όφελος στην τοπική οικονομία» επεσήμανε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας.
 
 
 


Επιστροφή 


 


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας

Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέτρα Αυτοπροστασίας και Πρόληψης από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πιερίας   
Πίνακας Ιατρών προς Ειδίκευση στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και στον Ψυχιατρικό Τομέα αυτού
Πίνακας Κενών Θέσεων Φαρμακείων Π.Ε. Πιερίας
Μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Πιερίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 60132 , Κατερίνη, τηλ.  23513 51260
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x